Dorpsdagvoorziening Meers ‘Bie Gerda’ in het voorjaar van start

‘Bie Gerda’, dat is de nieuwe naam van de beoogde dorpsdagvoorziening in Meers die tijdens de informatieavond op 28 januari aan de inwoners bekend werd gemaakt. De naam is door 24 mensen ingezonden naar aanleiding van een oproep in het Limburgs Dagblad.  

Fondsenwerving voor start pilot
De dorpsdagvoorziening is een burgerinitiatief dat in het voorjaar zijn deuren zal openen. Met een subsidie van 75.000 euro van de provincie Limburg durft de stichting Dorpsdagvoorziening Meers het aan om dit voorjaar van start te gaan. Eerder had de gemeente Stein al een bijdrage toegezegd van 75.000 euro voor de verbouwing van de beoogde locatie voor de voorziening, de voormalige bakkerij, gelegen in het centrum van het dorp . Samen met eerder verworven gelden van het o.a. Oranjefonds (35.000), de Stichting Bevordering Woon- en Leefomgeving Limburg (5.000), de firma Prominent (8.000) en de Stichting Fonds Sociale Instellingen in Geleen (3.000) is er een pilot voor de dagsvoorziening opgezet voor de duur van 14 maanden. Na die tijd moet de voorziening zichzelf bedruipen. Verschillende subsidieaanvragen lopen nog om de begroting sluitend te krijgen.


Ontstaan vanuit Eigen kracht en DOP Meers
De dorpsdagvoorziening past helemaal in het idee van de DOPsgewijze aanpak en de Eigen Krachtvisie van de gemeente Stein, waarbij wordt uitgegaan van de kracht van  inwoners en dorpsgemeenschappen. De realisatie van Dorpsdagvoorziening komt voort uit de werkgroep Jong en Oud van het Dorpsontwikkelingsproces (DOP) Meers, dat in 2012 van start ging en ondersteund wordt door de gemeente Stein.

Centrale én multifunctionele plek in Meers
Bie Gerda zal met inzet van vele vrijwilligers gaan voorzien in de behoefte van  het dorp aan een centrale en toegankelijke plek voor o.a. de oudere  Meersenaren met een ondersteuningsvraag.
Met inkomsten uit de dorpsdagvoorziening, door bijv. het verhuren van ruimten aan zorgaanbieders en verenigingen, hoopt de stichting over een jaar zonder aanvullende subsidie verder te kunnen.


Op woensdag staat een sociaal restaurant gepland en ook zal er vanuit de voorziening vervoer van en naar Meers worden gecoördineerd. Deze zgn. ‘wensauto’ is door de provincie Limburg toegekend aan de stichting Dorpsdagvoorziening die op deze pilot had ingeschreven. De wensauto kan naar behoefte worden ingezet in plaats van de reguliere lijnbus die vanaf 2016 voor Meers wegvalt.  De sleutels van de auto werden vrijdag 23 januari jl. symbolisch overhandigd door gedeputeerde Patrick van der Broeck aan de voorzitter van de stichting Cel Thans en de coördinator Peter Lambrichts.


lees meer >>

DOP Urmond: doe ook mee!

In het kader van de Eigen Kracht aanpak zijn er in iedere kern van de gemeente Stein door inwoners initiatieven gestart. Inwoners houden zich bezig met de vraag hoe de leefbaarheid in de kern ook in de toekomst op peil gehouden kan worden.

Werkgroep ‘Buurthuis’
In Urmond is een aantal werkgroepen gestart met thema’s die in deze kern leven.
Eén van deze werkgroepen houdt zich bezig met het realiseren van één of meer buurthuislocaties in Urmond. Het doel hiervan is om alle inwoners van Urmond de gelegenheid te bieden elkaar te ontmoeten en deel te laten nemen aan allerlei activiteiten. Ook moet men er terecht kunnen met vragen voor hulp en ondersteuning van diverse aard.

Activiteiten uitbreiden
Inmiddels vinden er op twee locaties elke dinsdagmiddag activiteiten plaats: in het ‘Wijksteunpunt De Kooypoort’ (Urmonderplein 43, tel. 046-41135 00) en in Woon- en Leefgemeenschap ‘Bramerterhof’ (Speelheuvel 27, tel. 046-433 40 27). De werkgroep ‘Buurthuis wil deze activiteiten uitbreiden en voor iedereen uit Urmond openstellen.

Interesse?
Inwoners die deze werkgroep willen versterken of willen deelnemen aan de activiteiten, kunnen op dinsdagmiddag komen kennismaken in één van deze locaties. Iedereen is van harte welkom! Kijk ook eens op www.uermend.nl
lees meer >>

Start DOP Berg: ‘Het begin hebben we!’

Net als in de andere dorpen van de gemeente Stein is ook Berg aan de Maas / Nattenhoven van start gegaan met het dorpsontwikkelingsproces. Donderdag 27 november kwamen 15 inwoners bij elkaar om het over de toekomst van hun dorp te hebben en te bespreken welke acties zij kunnen ondernemen om Berg aan de Maas vitaal en sociaal te houden. In het dorpsoverleg wordt vooral gekeken naar actuele thema’s die inwoners energie geven en die ze zelf kunnen beïnvloeden: “Het werk moet nog komen, maar het begin hebben we!”, aldus één van de deelnemers.

DOP Berg
Werkgroepen aan de slag
Drie werkgroepen gaan aan de slag met de uitwerking van de volgende thema’s: Herinrichting Beatrixplein (Hart van Berg), Openbare ruimte en veiligheid en Ruimtelijke Structuurvisie (uitwerking / vertaling naar situatie Berg). Het DOP wordt ondersteund door de gemeente Stein en het opbouwwerk van Partners in Welzijn.
lees meer >>

Samen krachten bundelen voor een sterk Stein: uitnodiging dorpsgesprek

Iedereen heeft wel een mening over hoe het beter of anders kan in het dorp of de wijk. De een wil meer voorzieningen voor jongeren, de ander wil meer groen of heeft overlast van de herfstbladeren. Laat u horen als u het graag anders ziet en denk mee over de oplossing!

De dorpsgesprekken in alle dorpen stellen u als inwoner in de gelegenheid om een bijdrage te leveren aan een mooier Stein. In januari heeft u tijdens de Eigenkrachtvisie voor de kern Stein aandacht gevraagd voor diverse verbeterpunten. Via het dorpsgesprek kunt u nu zorgen dat deze aandachtspunten opgepakt worden.

In werkgroepen aan de slag
In oktober zijn de eerste twee dorpsgesprekken voor de kern Stein georganiseerd. De vele aandachtspunten zijn opgedeeld in vier hoofdthema’s:
1. Communicatie
2. Veiligheid & Milieu
3. Krachten bundelen
4. Woon- en leefomgeving.

Dit zijn ook de werkgroepen die de aandachtspunten verder gaan uitwerken. De omvang van de groep inwoners die zich hiervoor sterk wil maken, is te klein om alle werkgroepen te bemensen. Het is dus van belang dat meer mensen gaan participeren in het dorpsgesprek. Alleen door samen de schouders eronder te zetten, komt er echt iets van de grond en kunnen we iets gaan betekenen voor onze buurt en wijk. Volgende dorpsgesprek: 27 november 19.30 uur.

Bijeenkomst Stein

Bent u inwoner van de kern Stein en heeft u een suggestie of wilt u alleen meeluisteren? Kom dan naar het volgende dorpsgesprek op 27 november aanstaande om 19.30 uur in het gemeentehuis. U kunt zo binnenlopen. Aanmelden mag ook via: eigenkracht@gemeentestein.nl.

Wilt u meer weten? U kunt de dorpscontactpersonen van de gemeente Tim  Smeets (tim.smeets@gemeentestein.nl) en Emilie Klinkers (emilie.klinkers@gemeentestein.nl) bellen of mailen voor vragen of suggesties voor de kern Stein. En  Miranda Brangers, buurtopbouwwerker bij Partners in Welzijn, kunt u bereiken via mbrangers@piw.nl. Samen werken zij met u aan uw eigen dorpsontwikkelingproces (DOP) in Stein.

We zien u graag op 27 november!

Coördinatiegroep DOP Stein
lees meer >>

geef jouw
mening

© gemeente Stein - deze website is gemaakt door studioZebravink